Alla
Dec 28, 2022

Transformation till agilt arbetssätt

Du har säkert märkt att det “traditionella” förändras i nästan alla områden i den moderna affärsmiljön, inklusive både strukturella och funktionella modeller inom en organisation. Anledningen till det är att vi befinner oss i en komplex omvärld som kräver annorlunda metoder. För att hänga med i denna förändring gäller det att man implementerar ett agilt arbetssätt som är anpassat till en mer komplex affärsmiljö med betoning på samarbete, snabbhet och flexibilitet.

Under det här året valde vi på SEEBA att gå över till det agila arbetssättet som organisation.

Agil transformation handlar i första hand om att anta agila värderingar, principer och praxis i en organisation och innebär en förändring i tankesätt och kultur för både ledare och medarbetare. Ett av de viktigaste ansvarsområdena för agila ledare är att skapa en säker och stödjande miljö där deras team kan förnya sig och där det är ok att misslyckas. Detta kräver att bygga upp förtroende, främja öppen kommunikation och ge medarbetare möjlighet att fatta beslut och lösa problem på egen hand.

Processen att transformera till en smidig WoW inkluderar följande:

1. Definiera dina mål

Det första steget är att definiera målen för din organisation och bestämma hur agilt arbete kommer att hjälpa dig att uppnå dina verksamhetsmål. Detta gör att du kan fokusera på de områden som behöver förbättras och skapa en handlingsplan för att göra omställningen.

2. Etablera team

När målen väl har definierats är nästa steg att skapa ett team för att hantera transformationen. Detta team bör bestå av representanter från alla avdelningar, samt experter på agilt arbete. De kommer att ansvara för att övervaka övergången och se till att förändringen genomförs framgångsrikt.

3. Definiera roller och ansvar

Det är viktigt att tydligt definiera roller och ansvar för varje gruppmedlem och se till att alla är medvetna om vad som förväntas av dem och att de är på samma sida.

4. Utveckla en smidig arbetsstruktur

När teamet är på plats och rollerna och ansvaret är tydliga är det dags att utveckla en smidig arbetsstruktur. Detta bör inkludera de processer, procedurer och verktyg som kommer att användas för att underlätta agilt arbete.

5. Utbildning

Det är viktigt att träna och utbilda teamet i hur man använder verktygen och processerna. Det är också viktigt att ge utbildning i agila arbetsprinciper, såsom samarbete och flexibilitet.

6. Monitorering av framstegen

Att monitorera framstegen i övergången innebär att se till att allt går enligt planen. Detta kommer att hjälpa till att identifiera områden som behöver förbättras eller ändras. Det gäller att testa hypoteser, lära sig från insikter av utfall, och iterera.

Att göra övergången till ett agilt sätt att arbeta kan vara utmanande, men det är viktigt för organisationer att förbli konkurrenskraftiga och framgångsrika. Genom att följa tipsen ovan kan organisationer säkerställa att övergången går smidigt och att fördelarna med en smidig arbetsmiljö realiseras.

För att underlätta agil transformation som företag måste organisationer lägga fokus på agilt ledarskap vilket innebär att skapa en kultur av ständigt lärande och förbättring, där medarbetare känner sig trygga att ta ägarskap över sitt arbete och bidra till framgången för organisationen.

Genom att acceptera agila värderingar och metoder kan företag öka sin smidighet och anpassningsförmåga, vilket är avgörande i dagens snabba och ständigt föränderliga affärsmiljö.

Under det senaste året har hela vår organisation genomgått agil utbildning och roller har definierats. Våra ledare är nu certifierade av Scrum Alliance för att leda agila team och organisationer. Vi har också konfigurerat ett nytt verktyg för att stödja agil transformation och möjliggöra full transparens och synlighet i de projekt vi genomför, både för oss och våra kunder.

Vi har nu också byggt upp en kompetens och är licenserade att genomföra liknande förändring på ditt företag. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Share on social media:

Ready to get started?

Didn’t find what you need?